ESG w firmach

i odpowiedzialność środowiskowa - czy warto i czy trzeba?

Obecnie obserwujemy rosnącą świadomość zmian klimatycznych, a wraz z nią, stopniową zmianę oczekiwań społecznych oraz zwiększający się nacisk na transparentność organizacji (nie tylko w finansowych aspektach).

Tworzone raporty powinny zostać sporządzone w oparciu o dostępne i zdefiniowane standardy. Spośród najbardziej znanych standardów dotyczących raportów ESG wymienia się wytyczne przygotowane przez Global Reporting Initiative (GRI). Organizacja ta sporządziła wskazówki dotyczące kwestii zatrudnienia, pracy dzieci, szkoleń, bioróżnorodności, odpadów, BHP, bezpieczeństwa oraz etykietowania produktów. Prace nad strategią i raportem ESG można oprzeć również na standardach Międzynarodowej Rady ds. Zintegrowanej Sprawozdawczości (IIRC), Rady ds. Standardów Zrównoważonej Rachunkowości (SASB), a także Rady ds. Standardów Ujawniania Informacji dotyczących Klimatu (CDSB).

Raportowanie kwestii środowiskowych

W celu uzyskania transparentności w odniesieniu do emisji gazów cieplarnianych przez przedsiębiorstwa wprowadzono raportowanie wpływu działalności danej firmy na środowisko. Jednakże w raporcie sporządzanym przez firmy zamieścić należy informacje nie tylko dot. emisji gazów cieplarnianych, lecz wszystkich innych działań, które mają wpływ na funkcjonowanie ekosystemu. Raportowanie kwestii środowiskowych wiąże się z analizą czynników składających się na ślad ekologiczny firmy i w efekcie do ograniczenia produkcji gazów, mających negatywne oddziaływanie na zmiany klimatyczne. Co ważne, raportowanie wymaga od firm nie tylko samego obliczania ich śladu węglowego, ale również wprowadzenia optymalizacji procesu produkcji i wyznaczenia w danym horyzoncie czasowym celów redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Emisje gazów cieplarnianych raportuje się w 3 zakresach:

  • Zakres 1 (scope 1) – emisje bezpośrednie, które powstają podczas spalania paliw należących do firmy oraz emisje pochodzące z procesów technologicznych firmy.
  • Zakres 2 (scope 2) – emisji pośrednich, które powstają w czasie produkcji energii, którą firma kupuje od zewnętrznego dostawcy (emisje powstają poza firmą).
  • Zakres 3 (scope 3) – inne pośrednie emisje, które powstają na wszystkich etapach łańcucha dostaw, wraz z wydobyciem surowców, transportem, wytwarzaniem produktów oraz podróżami służbowymi pracowników.

Eksperci uważają, że nowe przepisy bezpośrednio przełożą się na wszystkich uczestników rynku, także na podmioty sektora MŚP (w szczególności tych, które stanowią część łańcucha dostaw największych przedsiębiorstw). Firmy podlegające obowiązkowi raportowania będą wymagały od swoich dostawców szczegółowych informacji dot. m. in. materiału, sposobu wytworzenia danego produktu, a także źródła jego pochodzenia, czyli wszystkiego co pozwoli na określenie jego śladu węglowego. Największe podmioty będą w związku z tym preferowały kontrahentów stosujących zasady zrównoważonego rozwoju (społecznego i środowiskowego).

Zatem jeśli nie spoczywa jeszcze na Tobie obowiązek sprawozdawczy, warto być świadomym kwestii ESG i gromadzić dane o swoim produkcie i usłudze już teraz, bowiem w sposób pośredni wymogi ESG będą mieć wpływ na tych najmniejszych uczestników rynku. Duże firmy, będące odbiorcami Twoich usług, niebawem zainteresują się wytwarzanym przez Ciebie śladem węglowym bądź zużyciem energii, który będzie miał wpływ na ich działalność i ich raport zrównoważonego rozwoju. Nowe wymogi będą wymagały od firm m. in.: optymalizacji procesów, przyjrzenia się łańcuchowi dostaw czy rozpoczęcia zbierania danych. Podjęcie działań odpowiednio wcześniej, pozwoli przedsiębiorstwom, przygotować się do nowego obowiązku.

Od 2025 roku największe firmy zostaną zobowiązane do raportowania swojego wpływu na środowisko czy lokalne społeczności. Wprawdzie obowiązek ten zostanie nałożony jedynie na największe podmioty, lecz z uwagi na oczekiwania rynku swoje podejście będą musiały zmienić również mniejsze przedsiębiorstwa, współpracujące z nimi.

Czym jest ESG?

Poszerzona grupa podmiotów zobligowanych do raportowania

ESG to skrót od E- environmental (środowisko naturalne) , S- social (społeczeństwo), G -corporate governance (ład korporacyjny). Po raz pierwszy użyto go w 2004 roku w raporcie „Who Cares Wins: Connecting Financial Markets to a Changing World”. ESG to czynniki będące przedmiotem raportów i ratingów przedsiębiorstw, państw czy innych organizacji. Dzięki nim jesteśmy w stanie dokonywać oceny wpływu na środowisko i skuteczności podejmowanych działań. W ujęciu globalnym, przyczyniają się one do zrównoważonego rozwoju naszej planety. Choć od ukucia terminu ESG minęły już blisko dwie dekady, wydaje się on być bardziej aktualny niż kiedykolwiek.

  • Od 1 stycznia 2024 r. duże spółki interesu publicznego (zatrudniające powyżej 500 pracowników) już objęte dyrektywą NFRD, wraz z ujawnieniami w 2025 r.;
  • Od 1 stycznia 2025 r. duże przedsiębiorstwa, które obecnie nie podlegają dyrektywie NFRD (z ponad 250 pracownikami i/lub 40 mln EUR obrotów i/lub 20 mln EUR całkowitych aktywów), wraz z ujawnieniami w 2026 r.;
  • Od 1 stycznia 2026 r. małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) i inne przedsiębiorstwa notowane na giełdzie, wraz z ujawnieniami w 2027 r. W okresie przejściowym MŚP będą mogły skorzystać z klauzuli „opt-out”, co oznacza, że będą one zwolnione ze stosowania dyrektywy do 2028 r.

Co to oznacza dla małych i średnich firm?

Choć stosowanie zasad będzie fakultatywne dla nienotowanych MŚP, to w praktyce może okazać się, że firmy te będą chciały informować o swoim wpływie na środowisko z uwagi na oczekiwania konsumentów, których decyzje zakupowe podyktowane będą kwestiami oddziaływania danej usługi czy produktu na środowisko, a także oczekiwaniami partnerów biznesowych zobowiązanych do stworzenia opisów łańcuchów wartości i dostaw. Wyniki międzynarodowego badania EY – Global Corporate Reporting Survey wskazują, że dla niemal wszystkich inwestorów (99%) raportowanie w obszarze ESG odgrywa kluczową rolę w procesie decyzyjnym.

Ujednolicone standardy raportowania

Nowe przepisy poza poszerzeniem grona podmiotów zobligowanych do raportowania wpłyną na ujednolicenie standardów i praktyk w zakresie sprawozdawczości. W świetle zapisów CSRD, informacje przekazywane przez przedsiębiorstwa powinny być porównywalne, tak by można było analizować je na poziomie krajów i regionów, wiarygodne, dostępne w formie elektronicznej. Co więcej sprawozdania dotyczące zrównoważonego rozwoju będą podlegały wymogowi audytowania przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie. Jak podkreślają eksperci, dyrektywa CSRD, nie tylko zbliży kraje członkowskie UE do celów unijnego Zielonego Ładu, ale także istotnie zmieni reguły gry w gospodarce.

O czym warto pamiętać?

Przyjęta przez Parlament Europejski na początku listopada br. nowa dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive- CSRD) zastąpi obecnie stosowaną regulację NFRD (The Non-Financial Reporting Directive) i poszerzy grupę podmiotów objętych obowiązkiem raportowania. Nowe zasady będą wprowadzane stopniowo, tzn. firmy będą mogły przygotować się do tych zmian etapami tj.:

ESG - o co w tym wszystkim chodzi?

8 min

Czytaj
Czytaj

Kolejne artykuły

już wkrótce!

Pozostałe artykuły

Wejdź w System DOT
i skończ z jednorazowym plastikiem

Ogranicz zużycie jednorazowego plastiku

Zmniejszamy Twoje

zużycie jednorazowego plastiku.

Dąbrowskiego 71/71,

02-586, Warszawa

IconIcon Icon Icon Icon
Icon

Drogerie DOT Sp. z o.o.

Dąbrowskiego 71/71,

02-586, Warszawa

Odwiedź nasz showroom:

Polityka prywatności
system@systemdot.pl
+48 514 514 216